Sambutan Dekan

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rakhmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga kita dapat terus membangun negeri tercinta ini melalui pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar untuk mencerahkan dan memajukan kehidupan bangsa.